นโยบายของเรา

พวกเราดำเนินการให้อย่างชัดเจน เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด

นโยบายของเรา เรามีจรรยาบรรณในงานของเรา เราเคารพสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หลักจริยธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา โดยเรามุ่งเน้นให้งานทุกชิ้นของเรา “ต้องถูกกฎหมายทั้งหมด” และชิ้นงานที่สร้างขึ้นแล้วจะเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าทั้งหมด (โดยเราสามารถแสดงเป็นผลงานหรือแนะนำลูกค้าใหม่เท่านั้น)

จรรยาบรรณของเรา จำแนกเป็นข้อๆ ดังนี้

  • ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์ต้องถูกกฎหมายทั้งหมด เช่น เนื้อหา , บทความ , รูปภาพ , วีดีโอ
  • ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์จะต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • เว็บไซต์จะต้องไม่ก่อกวนหรือทำความเสียหายให้แก่ผู้ใดในโลกออนไลน์
  • เว็บไซต์จะต้องไม่โจมตี ให้ร้าย บั่นทอน หรือก่อผลเสียหายต่อประเทศชาติ

* หากกรณีลูกค้านำเว็บไซต์ที่ทำกับเราไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ กระทำความผิดด้านกฎหมาย ภายหลังจากที่บริการของเราสิ้นสุด ทางเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้ *

นโยบายต่อลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลของท่าน เราจะรักษาไว้เป็นความลับสุดยอด

นโยบายต่อลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งด้านเอกสารและด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นหน่วยงานของรัฐบาล ผู้ให้บริการโดเมนเนม (กรณีที่ท่านให้เราดำเนินการ) ธนาคาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องดำเนินการประสานงานทางด้านกฎหมาย บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรง ทางเราจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

* หากทางเรากระทำผิดตามนโยบายข้างต้นสามารถดำเนินการทางด้านกฎหมายได้ทุกประการ *